ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

រោងចក្រ​ចាស់ ១
រោងចក្រ ១
EQ01
EQ04
EQ05
EQ06

បរិក្ខារ

L1
L2
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

ការបង្ហាញបរិស្ថាន